Työsopimuksen sivujen runsas määrä ei aina korreloi hyvän sopimussisällön kanssa

SEFEn työsuhdeneuvonnan yksi kysytyimmistä palveluista on uuden työ- tai johtajasopimuksen tarkistuttaminen ennen sen allekirjoittamista. Työsopimuksiin SEFEn juristit perehtyvät toki monissa muissakin työsuhteeseen liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi selviteltäessä jonkin yksittäisen sopimusehdon sisältöä, koska kirjallinen työsopimus on yksi tärkeä työsuhteen normilähde.

Kirjallinen työsopimus on siis edellä selostetuin tavoin tarpeellista esittää SEFEn juristille monessakin tilanteessa. Varsinaisesta työsuhdekysymyksestä tai -ongelmasta riippumatta merkille pantavaa on se, että työntekijä helposti jollain tavalla vähättelee tai pitää ehkä huononakin lyhyttä ja esimerkiksi valmiille sopimuslomakepohjalle tehtyä työsopimusta, vaikka usein tällainen sopimus ei ole lainkaan huono – usein jopa päinvastoin. Juristilla tarkistutettavat työsopimukset ovat ymmärrettävästi usein sivumäärältään pitkiä, tulkinnanvaraisia ja englanninkielisiä. Meillä tarkistutetaan kuitenkin myös yhdelle sivulle mahtuvia sopimustekstejä – välillä pitkälti juuri sen vuoksi, että sopimus koetaan tällöin jollain tavalla puutteelliseksi.

Toki työsopimusta ja erityisesti johtajasopimusta tehtäessä tulee varmistua siitä, että se sisältää kaikki tarpeelliset ehdot ja että siihen päivitetään myöhemmin mahdolliset ajan kuluessa sovitut muutokset. Varsinkin niissä tehtävissä, joissa ei noudateta ainakaan kaikilta osin työlainsäädäntöä tai sovelleta suoraan mitään työehtosopimusta, tulee tiettyihin ehtoihin kiinnittää erityistä huomiota.

 

A4-kokoisen työsopimuksen pohjalta on usein helpompi vaihtaa työpaikkaa

Tyypillisesti työsopimuksen alkuosassa on työntekijän edut ja oikeudet usein pystytty sopimaan hyvinkin lyhyesti. Tämän jälkeen sivumäärää paisuttavat pitkät ja raskaslukuiset tyypillisesti työnantajan intressissä laaditut sopimusehdot, jotka asettavat työntekijälle velvoitteita ja rajoittavat työntekijän oikeuksia. Näistä mainittakoon esimerkkeinä salassapito- ja kilpailukieltoehdot sekä immateriaalioikeuksista sopiminen. Aina ei tämänkaltaisissa asioissa edes pelkkä sopimus riitä, vaan sitä täydennetään vielä erilaisilla liitteillä.

Runsassivuinen työsopimus saattaa herättää työntekijässä helposti positiivisen mielleyhtymän esimerkiksi suhteessa omaan asemaan ja tehtävään. Käytännössä näistä sopimuksista saattaa aiheutua kuitenkin myös paljon päänvaivaa sekä työsuhteen aikana että sen jälkeen.

Parikymmentä vuotta vanhan A4-kokoisen työsopimuksen pohjalta on usein esimerkiksi huomattavasti helpompi vaihtaa työpaikkaa tai ryhtyä yrittäjäksi samalla alalla verrattuna kymmensivuiseen työsopimukseen, johon on sisällytetty varmuudeksi kaikki työntekijää koskevat kiellot ja rajoitteet sanktioineen, jotka laki vaan jotenkin ehkä voi tilanteessa mahdollistaa.

Emilia Reinikainen
Työsuhdelakimies, SEFE